Historia ja liittyminen jäseneksi

Jalkapallo on intohimomme, aloitimme Saksanmatkailun Dusseldorfiin vuonna 2012.  Samalla reissulla saimme ensikosketuksen 2. Bundesliigaan ja seuraan nimeltä Vfl Bochum 1848. Paikallinen fanikulttuuri ja seuran fanit saivat suomalaisturistit kokemaan sellaista mikä teki jalkapallosta vielä suurempaa. Tutustumalla seuran historiaan, tietenkin fanibaarissa, sai suomipojat ymmärtämään, miten suuri asia seuralla on koko kaupungin yhteisöllisyyteen. Tästä innostuneena olemme käyneet katsomassa 2-3 kertaa vuodessa Bundesliiga jalkapalloa ja eristyisesti Vfl Bochum 1848 on vetänyt meitä puoleensa.

Keväällä 2016 päätimme perustaa Suomeen yhdistyksen nimeltä Vfl Bochum FanClub Finland Ry:n, koska haluamme edistää suomalaisten jalkapallomatkailua Saksaan ja erityisesti tutustumalla hienoon seuraan Vfl Bochum 1848. Haluamme jakaa tietoa seurasta, lippujen hankinnasta, matkustamisesta, majoituksista ja paikallisista yhteistyökumppaneistamme.

Liittymällä jäseneksi sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan vuosittaiseen Vfl Bochumin kansainväliseen Fanikokoontumiseen ja tutustumaan paikallisiin faneihin kauttamme. Kotiotteluissa paikalliset yhteyshenkilömme ottavat vastaan suomalaiset fanijäsenemme, joka esittelee teille seuran ja vie teidät fanikulttuurin ytimeen. Fanijäsenillä on myös mahdollisuus lähteä vierasotteluihin kauttamme.

Liity jäseneksi kirjoittamalla yhteistiedot kenttään oma nimesi ja sähköpostiosoite niin lähetämme sähköpostilla yhdistyksen tilinumeron ja yhdistyksen säännöt.

Jäsenmaksumme on vuonna 2023 20€

Yhdistyksen säännöt Y-tunnus 3078720-3

BOCHUM FANCLUB FINNLAND säännöt

Yhdistyksen nimi on Bochum Fanclub Finnland r.y ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi ja sen toimialueena koko Suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on jalkapallokulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa, saksalaisen jalkapalloilun tukeminen sekä toimia erityisesti Vfl Bochum 1848 jalkapalloseuran kannattajien yhdyssiteenä ylläpitämällä ja edistämällä sen kannatustoimintaa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä julkaisuilla ja seminaareilla sekä järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia sekä kilpailuja. Yhdistys järjestää jäsenilleen joko omia tai valtuuttamansa henkilön tai yrityksen järjestämiä ottelumatkoja omakustannushintaan ja pyrkii julkisella kannatustoiminnalla herättämään kiinnostusta jalkapallokulttuuriin ja Vfl Bochum 1848 -seuraan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa nähden tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin, sponsorituotoin ja julkaisujen ilmoitustuotoin. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista kannatustuotteiden osto- ja myyntitoimintaa sekä muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Hallitus voi nimetä yhdistykselle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsen, joka on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kahdenkymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun tai on suorittanut vuosittaiset jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään kaksikymmentä vuotta.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän ei ole kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä maksanut yhdistyksen jäsenmaksua, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

6 § Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla tai yhdistyksen kotisivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa eniten ääniä saaneet valitaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastus- tai toiminnantarkastus lausuntoineen

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja

10) Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet

11) Valitaan 1 tai 2 tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa sekä 1 tai 2 varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa

12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13) Päätetään kokous

9 § Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilit on jätettävä tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta ja ne on palautettava hallitukselle lausunnolla varustettuna viimeistään neljätoista päivää ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallituksen tehtävänä on:

1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa

yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

3. Vahvistaa tehtäväjako keskuudestaan.

4. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

5. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.

6. Pitää luetteloa jäsenistä.

7. Hoitaa yhdistyksen taloutta.

8. Valita ja erottaa tarvittaessa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

9. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä päättää muiden kunnia- ja

ansiomerkkien esittämisestä.

10. Edustaa yhdistystä.

11. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.

12. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta

13. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

14. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

15. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

12 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

13 § Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

14 § Jos yhdistys puretaan, päättää viimeinen kokous miten yhdistyksen varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon yhdistyksen varat ilman muuta on myös käytettävä yhdistyksen tullessa lakkautetuksi. Varojen luovutuksesta huolehtii hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

15 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia

Jaa tämä sivu